KVKK Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

 

KVKK’nın 13/1. maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan AloTech İletişim Teknolojileri Ticaret A.Ş. (“AloTech”)’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; AloTech’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.

1. BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 13/1. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan AloTech’e, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin talepler kapsamında yapılacak başvurularda aşağıdaki yöntemler tercih
edilebilir:

 

    Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte “Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi No:4 A Blok Daire 207 Kadıköy İstanbul” adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.

    Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’ne ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden imzalanmış dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” ile alotech@hs01.kep.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

    Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle alotech@hs01.kep.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

    E-postayla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce veri sorumlusu olan AloTech’e daha önceden bildirilmiş ve AloTech’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresi kullanılmak suretiyle “kisiselverilerim@alo-tech.com” adresine e-posta gönderilerek başvuru 
yapılabilir. Bu başvuruda talep konusuna bağlı olarak AloTech’in ek kimlik doğrulama isteme hakkı saklıdır. Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

2. BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Pasaport No / Yabancı Kimlik No:

 

Adres:

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi:

 

 

Elektronik Posta Adresi:

 

Telefon No / Faks No:

 

 

ALOTECH İLE OLAN İLİŞKİNİZ


AloTech
Çalışanı/Eski Çalışan

Çalıştığı
Yıllar:


İş Başvurusu/Özgeçmiş
Paylaşımı Yaptım

Tarih:


Tedarikçi
Yetkilisi/Çalışanı

Açıklama:


AloTech
Müşterisi

Açıklama:

 


Ziyaretçi

Açıklama:


İş Ortağı/İş
Ortağı Çalışanı

Açıklama:


Diğer

Açıklama:

 

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu

AloTech İletişim Teknolojileri Ticaret A.Ş.

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep
Konusu

Kişisel verilerimin işlenip
işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim işlenmişse buna
ilişkin bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenme amacını
ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin yurt içinde veya
yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

Kanunen öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya
anonimleştirilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya
yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.

(Lütfen
açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili
detaylı bilgi veriniz)

Talebim üzerine kişisel verilerimde
değişiklik yapılması

halinde, kişisel
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım
zararın giderilmesini talep ediyorum.

(Lütfen
zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya
çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz)

AÇIKLAMALAR:

Başvurunuza sağlıklı yanıt
verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması
gerekmektedir.

 

 

EKLER:

Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız
lütfen belirtiniz.

 

 

Başvurunuza
Cevap Yöntemi

(Herhangi
bir cevap tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile
cevaplanacaktır.)

 


Adresime
gönderilmesini istiyorum.

(Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim
ile.)

 


Başvuru formunda
belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(Elektronik posta yöntemini seçmeniz halinde size daha
hızlı hizmet verebileceğiz.)

 


Elden teslim
almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli
vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu İlgili Kişi Başvuru Formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. AloTech hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde AloTech söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde AloTech’in başvuruyu gerekçesini açıklayarak reddetme hakkı saklıdır.

 

Tarih:

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

 

İmza: KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir.

 

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin
bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili
belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.

 

AloTech hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın!

Kaydınız yapıldı. İlginiz için teşekkür ederiz. Kapat